ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6000 ติดต่อ ธนาคารทิสโก้
e-Custodian

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้บริการ

รหัสผ่าน


    
บริการคัสโตเดียน
ประเภทลูกค้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคล
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
จุดเด่นของบริการ
ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
ลูกค้าสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูล
รายงานผ่าน Website ของธนาคารได้อย่าง
รวดเร็ว
ขอบเขตการให้บริการ
เก็บรักษาทรัพย์สินโดยแยกทรัพย์สินของลูกค้า
ออกจากทรัพย์สินของธนาคาร
ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
จัดทำรายงานแสดงรายการทรัพย์สินของลูกค้าผ่าน
ระบบ e - custodian ทาง Website ของธนาคารที่
มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี
รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าทุก 6 เดือน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการคัสโตเดียน โทรศัพท์ : 0 2633 6184 โทรสาร : 0 2633 6190 อีเมล์ : custodian_tisco@tisco.co.th
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานกับทิสโก้ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) คำสงวนสิทธิ์ นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy Disclaimer